Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities 

Artikel 2 – Bedrijfsinformatie/contactgegevens

Artikel 3 – Toepasselijkheid

Artikel 4 – Totstandkoming van de Overeenkomst

Artikel 5 – Herroepingsrecht

Artikel 6 – Prijzen en kosten

Artikel 7 – Levering

Artikel 8 – Copyright

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Artikel 10 – Buitengebruikstelling

Artikel 11 – Overdracht van rechten en verplichtingen#overdracht-van-rechten-en-verplichtingen​

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

Artikel 13 – Reclamatie

Artikel 14 – Slotbepalingen

1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Seowebsitelatenmaken.nl: seowebsitelatenmaken; hierna te noemen Seo Website Laten Maken, gevestigd te Ter Aar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 86432168 en handelend onder de naam Movementforsports.

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van zijn beroep of bedrijf, die een overeenkomst aangaat met Seo Website Laten Maken.

Overeenkomst: een afspraak, overeenkomst of contract tussen Seo Website Laten Maken en Klant, van welke Overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

Algemene Voorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen (Onderhavige Voorwaarden)

Website: de website van Seo Website Laten Maken te raadplegen via www.seowebsitelatenmaken.nl en aanverwante sub-domeinen www.seowebsitelatenmaken.nl

2. Bedrijfsinformatie/contactgegevens

Seo Website Laten Maken
T.a.v. website Seo Website Laten Maken
Energieweg 1G
2421LM, Nieuwkoop (ook bezoekadres)
E-mailadres: info@seowebsitelatenmaken.nl

Bereikbaarheid: bezoek op afspraak

Seo Website Laten Maken is geregistreerd in het handelsregister:

KVK- nummer: 77945859
Btw identificatienummer: NL861209102B01

3. Toepasselijkheid

3.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten, aanbiedingen en leveringen van SEO , tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

3.2  Klant is gebonden aan deze Algemene Voorwaarden als hij tijdig voor of bij het sluiten van de Overeenkomst op de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden is gewezen en hem de Voorwaarden ter hand zijn gesteld.

3.3  Indien de Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in deze Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Seo Website Laten Maken alleen bindend indien en voor zover deze door Seo Website Laten Maken uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

4 Totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst

4.1 Het opmaken van offertes en prijsopgave door Seo Website Laten Maken zijn geheel vrijblijvend.

4.2  De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Seo Website Laten Maken en het voldoen aan de daarbij door Seo Website Laten Maken gestelde voorwaarden. Een overeenkomst of aanvraag kan per mail gestuurd en bevestigd worden. 

4.3  Indien Klant aanvraag van een dienst heeft geplaatst, bevestigt Seo Website Laten Maken per e-mail deze aanvraag van dienst. Zolang Seo Website Laten Maken de aanvraag niet heeft bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

4.4  Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens, zoals een onjuist e-mailadres, zijn verstrekt, heeft Seo Website Laten Maken het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4.3  Geldigheid van onze aanbiedingen, offertes of prijsopgaven die worden aangeboden door Seo Website Laten Maken blijven maximaal dertig dagen geldig. Geldigheid van termijn, kan afwijken tenzij anders vermeld door Seo Website Laten Maken.

4.4  Aanbiedingen, tarieven, prijsopgaven en offertes gelden zijn niet geldig om toekomstige opdrachten en aanvragen.

4.5  Seo Website Laten Maken is gerechtigd een aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden. Dat kan Seo Website Laten Maken doen bij een vermoeden van fraude of indien de Klant bij eerdere aanvragen zijn of haar verplichtingen niet is nagekomen. Als Seo Website Laten Maken het woonadres van de Klant niet kan vaststellen, wordt de aanvraag niet geaccepteerd. 

5 Duur van de overeenkomst

5.1  Het maken of opstellen van een online marketing en SEO Analyse door Seo Website Laten Maken is eenmalige verbintenis. Dit product, dienst of opdracht word schriftelijk of mondeling gemaakt met een afgesproken termijn.

5.2  Indien het blijkt dat derde onderhoudt of verandering plegen of hebben gepleegd aan producten. (zoals website, seo of content) heeft Seo Website Laten Maken recht om de overeenkomst(en) zonder ingebrekestellingen of gerechtelijke tussenkomst met onduidelijk ingang te beëindigen.

5.3  Als de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijke of onvolledig  houdt aan de afspraken en of gesloten overeenkomsten tussen Seo Website Laten Maken, dan heeft Seo Website Laten Maken het recht om de overeenkomst(en) en/of afspraken zonder ingebrekestellingen of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang beëindigen inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

5.4  Opzegtermijn; De opdrachtgever kan en mag schriftelijk een overeenkomst opzeggen. Het opzegtermijn is 2 maanden tegen het einde van de maand. Tenzij er andere afspraken gemaakt zijn. 

6 Prijzen, betaling en informatie

6.1  Alle offertes en geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders vermeld staat.

6.2 Alle prijzen op de Website en overige uitingen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. Dat houdt in dat prijzen met een schrijffout waarvan voor een ieder duidelijk is dat het niet de werkelijke prijs is, kan de Klant geen nakoming eisen. Seo Website Laten Maken heeft dan het recht om de aanvraag, product of dienst te ontbinden of terug te draaien.

6.3 Tarieven die gewijzigd worden door Seo Website Laten Maken worden minimaal 30 dagen van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

6.3 Onze facturen kunnen verstuurd worden vanuit Website Laten Maken of Movementforsports.

6.4 De opdrachtgever is vanaf het moment dat er overeenkomst is met Seo Website Laten Maken betalingsverplicht. Waarbij de opdrachtgever binnen 10 werkdagen na het verzenden van de factuur het verschuldigd bedrag te voldoen.

6.5 Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is, in verzuim. De opdrachtgever is een contractuele rente verschuldigd van 1% per maand over het openstaande bedrag vanaf het moment dat hij in verzuim verkeert. Alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten teneinde nakoming van de opdrachtgever te verkrijgen, komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het openstaande bedrag met een minimum van 250,00 euro.

6.6 Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond, doch uiterlijk binnen 10 dagen na facturering Seo Website Laten Maken hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 10 dagen na verzending voldaan moet worden.

6.6 Indien een factuur niet tijdig wordt betaald of de opdrachtgever andere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst niet nakomt, is Seo Website Laten Maken gerechtigd (de uitvoering van) de opdracht op te schorten of te beëindigen, onverminderd de overige rechten van Seo Website Laten Maken. Seo Website Laten Maken is niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit direct dan wel indirect voortvloeit. Verder komen door Seo Website Laten Maken verstrekte prognoses in dat geval te vervallen.

6.7 Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Seo Website Laten Maken heeft voldaan.

7 Levering en levertijd

7.1 De opdrachtgever dient alle benodigde gegevens te sturen naar Seo Website Laten Maken, bij ontvangst zal Seo Website Laten Maken zo spoedig mogelijk of op de aangegeven startdatum er de opdracht of dienst beginnen.  Het opleveren van onze opdracht of dienst zal op de overeengekomen datum zijn.

7.2 Mocht Seo Website Laten Maken niet aan zijn verplichtingen voldoen en niet in staat zijn overeengekomen levertijd aan zijn te voldoen, kan Seo Website Laten Maken alleen schriftelijk in gebreke gesteld worden, waarbij Seo Website Laten Maken op redelijke termijn, van minimaal 21 werkdagen, gegund word om zijn verplichtingen na te komen vanaf het moment van kennisneming van de tekortkomingen. Belangrijk om de tekortkomingen of ingebrekestellingen zo goed mogelijk te omschrijven, zodat Seo Website Laten Maken gelijk goed met deze feedback om kan gaan.

7.3 Door Seo Website Laten Maken opgestelde en gemaakte producten en diensten worden gespecificeerd en doormiddel van een bestand via mail aan de opdrachtgever verstrekt.

8 Copyright

8.1 Het eigendom van door Seo Website Laten Maken verstrekte ideeën, concepten of (proef-)ontwerpen blijft volledig bij Seo Website Laten Maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Seo Website Laten Maken hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Seo Website Laten Maken gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

8.2 Seo Website Laten Maken behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

8.3 Al het door Seo Website Laten Maken vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Seo Website Laten niet worden bewerkt of verwerkt in andere producten dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij hiervoor expliciet toestemming is verleend.

9 Aansprakelijkheid

9.1 Indien Seo Website Laten Maken aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld.

9.2 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of De Dekenspecialist daarvan in kennis te stellen, zodat De Deken Specialist gepaste maatregelen kan nemen.

9.3 Seo Website Laten Maken is bij zijn/haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Seo Website Laten Maken weinig of geen invloed kan uitoefenen.  Seo Website Laten Maken op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Seo Website Laten Maken of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Seo Website Laten Maken.

9.4 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Seo Website Laten Maken slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het maandelijkse factuurbedrag of hoogstens tot een bedrag van €2.000,- ex. BTW. Iedere aansprakelijkheid van Seo Website Laten voor enige andere vorm van schade is uitgesloten.

9.5 Seo Website Laten Maken is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van goodwill, vernietiging of zoekraken van bestanden en/of gegevens, vertragingsschade, geleden verlies, schade door bedrijfsstagnatie en schade wegens vorderingen van derden op Opdrachtgever.

9.6 Opdrachtgever vrijwaart Seo Website Maken  voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen ter zake schade die enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van Seo Website Laten Maken.

9.7 De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Seo Website Laten Maken kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

9.8 Seo Website Laten Maken is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht.

9.9 De opdrachtgever dient Seo Website Laten Maken terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Seo Website Laten Maken geleden schade.

9.10 Seo Website Laten Maken is niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever of door derden wordt toegebracht aan de website in een kennelijke poging om deze te onderhouden.

9.11 Seo Website Laten Maken is niet aansprakelijk door gebreken in de dienstverlening van derden die door ons worden ingeschakeld.

9.12 Tijdens de registratieprocedure kiest Klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

9.13 Klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. De Seowebsitelatenmaken.nl is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Alles wat gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.

10 Buitengebruikstelling

10.1. Seo Website Laten Maken heeft het recht geleverde producten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien de opdrachtgever ter zake van de overeenkomst een verplichting jegens Seo Website Laten Maken niet nakomt, dan wel in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Seo Website Laten Maken zal opdrachtgever vooraf in kennis stellen, tenzij zulks in redelijkheid niet van Seo Website Laten Maken kan worden verlangd.

10.2. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

10.3. Tot indienststelling wordt overgegaan indien opdrachtgever binnen een door Seo Website Laten Maken gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen.

11 Overdracht van rechten en verplichtingen

12.1. Seo Website Laten Maken noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

12 Reclamatie

12.1. De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde diensten/producten te melden aan Seo Website Laten Maken, waarna Seo Website Laten Maken deze gebreken in overleg met opdrachtgever zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Seo Website Laten Maken binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclameren. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder gebreken.

12.2. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

13.3 Seo Website Laten Maken is jegens de opdrachtgever nooit aansprakelijk voor gevolgschade.

13 Overmacht

13.1 Seo Website Laten Maken aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Seo Website Laten Maken als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. 

13.2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Seo Website Laten Maken  alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Seo Website Laten Maken geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Seo Website Laten Maken tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

13.3 Er is onder andere sprake van overmacht in geval van drukte door acties en of Klantendagen, stakingen, ziekte onder het personeel, storingen in het transport en import/exportverboden, virussen op website/webshop, fouten van derde, fouten van opdrachtgever, of dit zich voordoet bij Seo Website Laten Maken of bij de toeleveranciers van Seo Website Laten Maken

14 Slotbepalingen

14.1 Op de website of via mail, alle Overeenkomsten tussen Seo Website Laten Maken en de opdrachtgever en de Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

14.2 Voor zover door deze Algemene Voorwaarden of de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

14.4 Onder “schriftelijk” valt in deze Voorwaarden ook e-mail, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

14.5 Bij elektronische communicatie met Seo Website Laten Maken geldt de door Seo Website Laten Maken ontvangen of opgeslagen versie van dat bericht als de authentieke versie, tenzij opdrachtgever kan aantonen dat deze versie niet authentiek is.